CV

Arbetslivserfarenhet

Utredare, Myndigheten för delaktighet
2014 –

Myndigheten för delaktighet har stor potential för att göra skillnad. Det är i relationen mellan teknik, miljö, omgivning och människan som delaktigheten uppnås och funktionshinder förebyggs och tas bort.

Jag arbetar med att skapa jämlika förutsättningar för delaktighet med frågor om tillgänglighet som rör standardisering, digital delaktighet och övrigt relaterat på avdelningen för Implementeringsstöd. Är exempelvis inblandad i EU:s Mandat 376 och 473, som är s.k. standardiseringsbegäranden, uppdrag, från EU-kommissionen till de europeiska standardiseringsorganisationerna om tillgänglighet och Design for All. Jag är i ledningen av de svenska grupperna i bägge uppdragen och deltar som Sveriges expert.

Under 2017 deltog jag i arbetet med att översätta de allmänna kommentarerna över artiklar i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Exempel på annan insats var en vinst i PTS innovationstävling som skedde på mitt initiativ 2015, där jag också projektledde en studie om e-publicering i formatet EPUB 3.

Utredare, Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2006-2014

Utvecklade en expertroll inom policy för tillgänglighet. Byggde upp Handisams nätverk och samordning inom områdena digital tillgänglighet/användbarhet och standardisering. Arbetade också med forskning och frågor om upphandling.

Nätverkade genom att komma med i strategiskt utvalda styrelser och kommittéer. Resultat var t.ex. gruppen för samordning av standardisering om tillgänglighet på SIS; Swedish Standard Institute, uppdrag till Handisam från Näringsdepartementet som kansli för regeringens Användningsforum, samt uppdrag om uppföljning e-tillgänglighet.

Verksamhetschef, Tillgänglighetscentret hos Handikappombudsmannen, HO, 2003-2005

År 2001 etablerades det nationella centret för tillgänglighet på HO. Att HO nästan fördubblades med annan kompetens än den juridiska var utmanande. Som kanslichef byggde jag inledningsvis upp centret tillsammans med myndighetschefen/HO och projektledaren/verksamhetschefen.

Från 2003 ledde jag Tillgänglighetscentret samtidigt som jag var kanslichef.  Det innebar i praktiken arbetsledning och ansvar för arbetsmiljö av omkring 10 personer. Jag valde sedan att följa med till Handisam som bildades med Tillgänglighetscentrets verksamhet som bas mot bakgrund av Handisamutredningen där jag medverkade som expert.

Kanslichef, HO, 1998-2005

Som kanslichef svarade jag för uppbyggnaden av HO:s resultat och ekonomiska rapportering samt ledning av det interna stödet och kontrollen.

Fram till år 2001 innebar kanslichefsrollen också övergripande ansvar för kärnverksamheten kring ärenden och rapporter med uppföljning av hur Sverige levt upp till FN:s standardregler, alltså arbetsledning av jurister och övrig personal.

Utredare, HO, 1994-1998

Byggde upp HO:s verksamhet med juridisk rådgivning. Hade strategiskt ansvar för områdena kring individuella stöd, 1994 års handikappreform och skolfrågor. Började intressera mig för det administrativa genom att ha ansvar för IT-frågorna.

Egen företagare: juridisk byrå och ombud för Wasa försäkring, 1993-1994

Marknadsavdelningen, Försäkringsbolaget UAP Sverige, 1992-1993

Militärtjänst, båtchef KA 1, 1983-1984

Utbildning

1992 Jur. Kand. Stockholm

1990 Psykologi 20 p.

1983 Treårig samhällsvetenskaplig linje

Övrig utbildning

2009 Hållbart ledarskap (2 + 2 + 1 dagar), Ander & Lindström Partners AB

2006 Utvärdering (tre + tre dagar), ESV

2005 Utbildning, grupp och ledare (fem dagar), UGL

2002 Statens Kvalitetsledarutbildning (ettårig med 5 sammankomster om två dagar, KKR)

2002-2005 Teambaserat arbetssätt, FIRO, ledningsgruppen, administrativgruppen och Tillgänglighetscentret

2001 Statens Controllerutbildning (ettårig med fem sammankomster 2-3 dagar), ESV

2001 Arbetsgivarverkets utbildningar om samverkansavtalet och löneförhandling

1999-2001 Av HO arrangerade utbildningar i bl.a. mänskliga rättigheter, offentlighet och sekretess, språkvård, och att medverka i massmedia

1983 Reseledarutbildning (Sunskiers Club) med påföljande uppdrag vintrarna 1985 och 1986

Projektledning (större projekt)

2017     Ansvarig handläggare i Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet om att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet, länk till uppdragets slutrapport

2014-2016   EPUB 3 (nästa generation av tillgänglig offentlig information), länk till konsultens studie

2012-2014   Kansliansvarig för Användningsforum, länk till den arkiverade webbplatsen

2010    Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet om uppföljning av   e-tillgänglighet

2009   Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet om e-inkludering

2009   Regeringsuppdrag från Finansdepartementet som sessionsledare inför och under Ministerkonferensen i Malmö

2008   Regeringsuppdrag om forskningsstrategi inför forskningspropositionen

Projektmedarbetare

2017   Deltog i översättningarna av de allmänna kommentarerna till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Styrelseuppdrag m.m.

Pågående

2015   Referensgrupp – Vägledning för webbutveckling, PTS

2011   Ledamot, SIS/TK 478 Socialt ansvarstagande

2009  Ordförande , SIS/TK 536, samordningsgrupp om Tillgänglighet, SIS, Swedish Standards Institute

2009  Kassör, Styrelsen, Design for All Sverige

2007  Ordförande, SIS/TK 504 E-tillgänglighet och samordning Mandat 376 med ITS AG HF

2007  Ledamot, SIS/TK 380 Ergonomi

2007  Vice ordförande i Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd

2005  Jury, STIL-priset, Stockholm Independent Living,

Avslutade

2014-2016  Ledamot Användningsforum, länk till den arkiverade webbplatsen

2011-2015  Förvaltningsgrupp, E-delegationen, Vägledning för webbutveckling

2011-2014  Ledamot Digitaliseringsrådet, Rådgivande grupp till ministern för it-politiska frågor

2013- 2014 Styrgrupp konferensen UD 2014 i Lund

2007-2014  Ledamot, SIS/TK344 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

2004-2014  Jury, Guldlänken, VINNOVA och E-delegationen

2011-2014  Ledamot Kampanjledning Digidel 2013

2011-2012  Nordisk arbetsgrupp inför UD 2012 – resulterade i: Nordic charter Universal design

2010-2011  PTS tävling Innovation för alla, i expertrådet under temana arbete/utbildning och kultur/fritid

2007-2011  Ledamot, Styrelsen, NITA (Nationellt IT användarcentrum), Uppsala universitet

2008-2010 Ledamot styrgrupp IT-frågan, samverkan Hjälpmedelsinstitutet och Kommunikationsmyndigheten, PTS

2008-2010 Ledamot, representerande Näringsdepartementet, i EU:s arbetsgrupp om e-inkludering under i2010 initiativet

2003-2008 Ledamot i styrgruppen för Vägledningen för 24-timmarswebben, VERVA

2004-2008 Ledamot i ledningsgruppen i projektet DESIGNFORALLA.SE

2004-2005 Ledamot i arrangörsgruppen för Guldlänken, Statskontoret

2004 Jury, Sveriges annonsörsförening, 100 wattaren

2000-2003 Ledamot i Kompetensutvecklingsrådet hos Sisus om bemötande av människor med funktionsnedsättning

1998-2000 Suppleant i styrelsen för Psyke kampanjen och ledamot i Arbetsutskott

1996-1998  Sekreterare och suppleant i styrelsen för insamlingsstiftelsen Dyslexifonden (huvudman för Dyslexikampanjen)

1996-1997  Ledamot i KK-stiftelsens styrgrupp för HIT-programmet (Handikapp – IT – Utbildning)

Statliga utredningar

2004 Expert, Handikappolitisk samordning – organisation för strategi och genomförande (SOU 2004:54)

Studieresor

2013 Galway och Dublin, med Handisam om funktionshinderspolitiska frågor

2010 Barcelona, med Handisam om funktionshinderspolitiska frågor

2008 London, med Handisam om funktionshinderspolitiska frågor

2004 Rio de Janeiro (Designing for the 21 st century, internationell konferens om Universal Design)

2002 London (med ESV inom ramen för Controllerutbildningen för studier av det brittiska styrsystemet)

2000 Washington DC och New York (inför HO:s rapport om skolans lagstiftning)

1997 Los Angeles (CSUN-konferensen, en av USA:s största återkommande hjälpmedelskonferenser)

1995 Washington DC och Baltimore (Ledde svensk delegation för studier av den amerikanska diskrimineringslagstiftningen med inriktning arbetsliv)

Publikationer


Strategisk plan för arbete med standardisering  – Myndigheten för delaktighet 2017, utredare

Handlingsplan för standardisering – Myndigheten för delaktighet 2014, utredare

Perspektiv på personlig assistans – Gothia, Peter Brusén och Karin Flyckt (red.) 2012
medförfattare

Full delaktighet.nu – 69 blogginlägg om rätten att leva det liv du vill oavsett funktionsförmåga, 2011, medförfattare

Accessibility and public policy in SwedenInteractions, 2010, medförfattare

Rätt från början – underlag till handlingsplan för e-inkludering, Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009, utredare

Från särintressen till ett allmänt intresse – En sammanställning av arbetet hos sektorsmyndigheterna med särskilt ansvar för funktionshinderfrågor 2002-2009 och en analys i förhållande till de handikappolitiska målen, Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009, utredare

Kartläggning över initiativ för eInkludering i EU och Sverige, Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009, utredare

Kunskapsstrategi för funktionshindersperspektivet, Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2007, utredare

Handikappolitik i praktiken, Gothia, Peter Brusén och Anders Printz (red.) 2005, medförfattare

Diskriminering och tillgänglighet , rapport till Diskrimineringskommittén, HO 2004, medförfattare

Stärk sektorsansvaren, HO 2003, verksamhetschef

Individuella planer i lag och praktik, undersökning av individuella planer enligt LSS i sex stadsdelsnämnder i Göteborg, HO 1997, utredare

Delrapport till regeringen 1996, Skyddar reglerna i skolan elever med dolda funktionsnedsättningar? Undersökning av tillsynsärenden hos Skolverket, HO 1996, utredare

Full delaktighet och jämlikhet för elever med dyslexi i grundskolan.
Dyslexin i skolsamhället – Hur kan vi hjälpa elever med dyslexiproblem?
Lärarnas Riksförbund, 1996, medförfattare

Exempel på föreläsningar

Det blir allt vanligare att de föreläsningar eller andra uppträdanden dokumenteras. Nedan har jag samlat några klipp.

Dialogseminarium om diskriminering i arbetslivet
Inledningsföreläsning, 2017

Frukostseminarium Design för Alla-standard
Inledningsföreläsning, 2017

Samhällsinformation dialogseminarium
Inledningsföreläsning, 2015

Om behoven av att arbeta med kognitiv tillgänglighet
Moderator på Begripsams slutkonferens, 2016

Är du digital nog eller behöver du få fart på tillgänglighetsarbetet? Riksantikvarieämbetet, 2015

Tillgänglighet –  it-användning för alla, Användningsforum , 2014

Digidel of Fame, Internetdagarna 2013

Universella rättigheter – Universella möjligheter 2013 MR-dagarna 33 min in.

Svenska Daisykonsortiet 2012 – Digitaliseringens möjligheter för alla

SKA-rådet Tillgänglighet kräver standardisering 2010

SKA-rådet Tillgänglighet för alla! 2009

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s